Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Juniorassistent / Junior assistant

(English below)

Juniorassistent til Dansk KFUK i Hampstead, London (med arbejdstilladelse i UK)

Vi leder efter dig, som har lyst til at arbejde på kontor i en afvekslende og udfordrende dagligdag med unge

På Dansk KFUK i London har vi igen fået mange gæster og har derfor rigtig travlt. Vi søger nu en juniorassistent, som kan starte 1. januar eller tidligere.   

Som ansat bliver du en del af et hus med masser af liv, god stemning, fællesskab og aktiviteter. Du kommer til at bo i vores smukke, gamle herskabsvilla i skønne Hampstead sammen med ca. 40 unge.

Dine opgaver knytter sig til dagligdagen på kontoret på vores hostel, dvs. booking, kommunikation med nuværende og kommende gæster, planlægning og afvikling af arrangementer, som fx foredrag, filmaftener, ekskursioner mm. Du kommer til at arbejde med opdatering af vores sociale medier, hjemmeside og webshop. Derudover skal du forvente en del almindelige kontorrutiner, praktiske opgaver og forefaldende arbejde.

For at trives i jobbet skal du have lyst til at arbejde med mennesker og være åben og positiv i dit møde med andre. Vi forventer, at du er god til kommunikation, har sans for detaljen og kan arbejde systematisk med dine opgaver. Desuden skal du have gode engelskkundskaber, være ansvarlig, dynamisk og selvstændig. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med kontorarbejde. Og dit gode humør må du rigtig gerne tage med.

Vi tilbyder er godt arbejdsfællesskab med mulighed for, at du kan afprøve dig selv i nye omgivelser med varierede opgaver og udfordringer. Ansættelsen er i udgangspunkt for et år, men anden periode kan aftales. Vi tilbyder løn efter britiske forhold og der stilles bolig og fri kost samt vask til rådighed.

For at vi kan ansætte dig, er det en betingelse, at du har lov til at arbejde i England, dvs. at du har pre-settlement status eller er britisk statsborger. (Du har derfor haft bopæl i England i en kortere eller længere periode før Brexit).

Ansøgning og CV sendes til lea@kfuk.co.uk snarest muligt og senest d. 28. november 2021. Har du spørgsmål til jobbet, kan du også kontakte Lea Becker på lea@kfuk.co.uk eller ringe til os på 0207 435 7232.

Du kan læse mere om Dansk KFUK på www.kfuk.co.uk.

Kort om os
Dansk KFUK er et Youth Hostel primært for unge danskere på ophold i London. Vores vigtigste opgave er at støtte unge danskere og være et hjem for dem i storbyen. Det gør vi ved at tilbyde overnatning, rådgive om praktiske forhold og hjælpe ved pludselig opståede kriser og udfordringer. Med vores åbne arrangementer skaber vi rammer for, at man som ung dansker i storbyen kan møde andre unge, danne netværk og knytte venskaber.

KFUK er et dansk hjem grundlagt på kristne værdier. Vi har derfor fælles måltider i løbet af ugen og inviterer til morgenmad og morgensang søndag morgen. Vi fejrer de fleste danske traditioner og højtider i løbet af året. Vi er et hus med et stærkt fællesskab baseret på åbenhed, venlighed og hjælpsomhed.    

 

Junior assistant for the Danish YWCA in Hampstead, London (with UK work permit)

We are looking for a person who would like to work at our office in a varying and challenging everyday life with young people

At the Danish YWCA we are again receiving many visitors and are therefore really busy. We are now looking for a junior assistant, who can start on 1 January or earlier.

As a staff member you will become part of a house with lots of life, a good atmosphere, community and activities. You will be staying at our beautiful, old stately house in wonderful Hampstead together with approximately 40 other young people.

Your tasks will be connected with everyday life at the office of our hostel, i.e. booking, communicating with present and future residents, planning and holding of arrangements, such as lectures, film nights, excursions etc. You will be working with the updating of our social media, website and online shop. In addition, some ordinary office routines, practical tasks and odd jobs are to be expected.

To thrive in the job, you must have an urge to work with people and be open and positive in your meeting with others. We expect you have good communicative skills, a sense of detail, and the ability to work systematically with your tasks. In addition, you must have a good proficiency in English, be responsible, dynamic, and independent. Experience with clerical work will be an advantage. Please bring your cheerful mood, too.

We can offer a good workplace community with the opportunity of testing yourself in new surroundings with different tasks and challenges. As a starting point, employment will be for one year, but a second period can be arranged. We offer wages according to British conditions, as well as free board and lodging, including laundering at your disposal.

Employment is conditioned by a UK work permit, i.e. already holding pre-settlement status or being a British citizen (You have therefore been a resident in England for a shorter or longer period of time before Brexit)

Please send your application and CV to lea@kfuk.co.uk a.s.a.p. or by the 28th November 2021. If you have any questions regarding the job, you may also contact Lea Becker at lea@kfuk.co.uk or call us on 0207 435 7232.

You can read more about the Danish YWCA on www.kfuk.co.uk

The Danish YWCA in brief:

The Danish YWCA is a youth hostel primarily for young Danes staying in London. Our most important task is to support young Danes and be a home away from home for them in the big city. We do so by offering accommodation, giving advice on practical things, as well as helping out, should sudden crises and challenges arise. With our open arrangements we provide the framework, so young Danes can meet other young Danes, form networks and friendships.

The Danish YWCA is a home based on Christian values. We therefore have shared meals during the week and Sunday breakfast and morning song. We celebrate most Danish traditions and feasts during the year. We are a house with a strong sense of community, based on openness, friendliness, and helpfulness.